Re: Giấc Mơ Kỳ Lạ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (73..89.237) on May 26, 2024 at 12:37:37:

In Reply to: Re: Giấc Mơ Kỳ Lạ posted by KT on May 26, 2024 at 12:13:10:

Nh́n thấy Dallas at home mà chấp có 2 điểm, thấy dể ăn nhưng không dể đâu nha 😁😁😁
Nếu bắt KT bắt ĺu Dallas and under 208 điểm


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)