Con đường Trung Đạo


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn tặng bạn tâm tịnh (136..12.9) on May 27, 2024 at 11:42:50:

Biết giới hạn của Thân
Biết giới hạn của Tâm
Người tu hành tự tu tự biết để rồi không vươt quá mức có thể chịu đựng của Thân, của Tâm để tu, đây là tu Trung Đạo!

Thí dụ:
Gọn bây giờ đă cao tuổi, không c̣n trẻ để tu khổ hạnh được nữa nhưng biết bước sắp tới ḿnh có thể làm ǵ
Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)