Re: 2 Anh PoP


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by :) (99..201.63) on May 28, 2024 at 12:50:49:

In Reply to: 2 Anh PoP posted by Hải u on May 28, 2024 at 11:52:29:

2Ngươi hng CNTX ..hihi...chc mừng CNTX canh me hm nay đoạt giải Gold Cup :) //j/k
CNTX giỏi qua'..Daily Trade phải c nhie6`u giờ như về hưu 100% to watch the Market :)

:) still ngồi chờ khi no RSI xuống 40 - 30 l v trade khi no c lời mấy percent or to 60 - 70 khi sắp overbơthkhi sắp over sold) ..:) đon sau lần tiNA vo ICU ..nhưng từ giờ đến 31 thng 10, Dảng DC cho stokc ăn ..kiếm số phiếu ..j/k Table cho vui :) I just guessing I dnt know ..chắc sẽ c nhiều biến cố l TTCK volatile :) My 2 Cents
GL2CNTX aand all :)


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)