Re: Bớ bác KT, tỉnh ngủ coi vi gieo này


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by HAHAHAHA (136..12.9) on May 28, 2024 at 12:53:19:

In Reply to: Re: Bớ bác KT, tỉnh ngủ coi vi gieo này posted by KT on May 28, 2024 at 11:15:55:

Xưa nay các sư Nam Tông ôm b́nh bát giống Phật ôm b́nh bát
Nay Sư MT ôm lơi cơm điện để tránh đụng hàng th́ người tu theo sư MT copy theo sư MT chứ không lẽ ôm cái ǵ giờ trời ??
HAHAHAHA
C̣n vụ Sư khất thực th́ sư có giải thích rồi nhe bác, đại khái như bài kệ sau cũng có nói:

Nhất bát Thiên gia Phạn
Cô thân vạn lư du
Kỳ vi sinh tử sự
Khất hóa độ xuân thu.

Vụ đi bộ th́ Sư đi để tập buông bỏ Tham Sân Si khi va chạm với tha nhân

AND:
----
Bác KT có thể subscribe vào kênh của các Du Tu Bi rồi nhắn họ hỏi dùm :)

HAHAHAHA


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)