Re: ra khỏi ṿng an toàn


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by DG (67..177.2) on May 28, 2024 at 13:42:11:

In Reply to: Re: ra khỏi ṿng an toàn posted by Gọn on May 28, 2024 at 13:33:03:

út mà hổng đuọc cưng, bố mẹ cưng 3 anh trai hơn nhưng canh con gái kỷ nên em lúc nào cũng ở trong ṿng an toàn, tới khi lấy chồng, chồng không dắt đi quán sập śnh, coffee đèn mờ dù em có ask hắn dắt đi cho biết ... hắn nói: mấy chổ đó không hợp với em

nên giờ cái ǵ không an toàn là né v́ sợ bị gạt


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)