Re: Đường tơ kẽ tc


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Z .... sng #2/ #3 cận kề!!! (172..52.34) on May 28, 2024 at 13:53:51:

In Reply to: Đường tơ kẽ tc posted by Bc Z only on May 28, 2024 at 13:40:53:

hihihi ... me too!
D sao đi nữa th ngy mai hay ngy mốt th sng con /"chu" #2 sẽ đi xong, v sng #3 bắt đầu! Z sẽ tam chưn tứ cẳng dzọt lẹ khỏi em ZA v m ngay tiNA (~~ 36 hay under 1 ti') v sở lỡ chuyến tầu về pha Bắc!


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)