Chắc cú các bác ơi!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Pháp cú (136..12.9) on May 28, 2024 at 15:20:14:

Chư ác mạc tác
Chúng thiện phụng hành
Tự tịnh kỳ ư
Thị chư Phật giáo.
(Kinh Pháp Cú)

Dịch:
Chớ làm các điều ác
Vâng làm các điều lành
Giữ tâm ư trong sạch
Đây lời chư Phật dạy.


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)