Re: ra khỏi ṿng an toàn


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on May 28, 2024 at 22:28:33:

In Reply to: Re: ra khỏi ṿng an toàn posted by DG on May 28, 2024 at 21:39:39:

ṿng tay lớn VS là ṿng an toàn of an toàn mà bác!
Và trong đây b́nh đẳng kiểu ai cũng là chung một trang lứa :)


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)