Theo tôi nghĩ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (166..252.65) on May 29, 2024 at 07:05:35:

Ư chí rất cao cả. nhưng đạo hạnh chưa cao thâm, cũng c̣n lẫn quẩn, tôi chỉ nghĩ vậy thôi.


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)