Re: =====>CNTX - Sáng nay Em tiNA đang vào ICU thật như tiên đoán huh


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Hải Âu + (73..178.6) on May 29, 2024 at 07:52:44:

In Reply to: Re: =====>CNTX - Sáng nay Em tiNA đang vào ICU thật như tiên đoán huh posted by Hải Âu on May 29, 2024 at 07:51:07:

Cũng đă d́u em NVDA lên tàu chờ em sanh 1 thành 10 và để long
:))


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)