Re: Thứ Tư


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by HAHAHAHA (136..12.9) on May 29, 2024 at 10:17:41:

In Reply to: Thứ Tư posted by KT on May 29, 2024 at 10:11:21:

Có lẽ thay v́ vào đây tào lao th́ các bạn thà bỏ thời gian theo dơi sư Minh Tuệ chứ không vu vơ như bác hay là tôi c̣n lo đem News vào tặng Thánhs
HAHAHAHA


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)