Re: Severe Weather Texas (Houston & Dallas etc ...)


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Z (172..52.34) on May 29, 2024 at 12:14:39:

In Reply to: Re: Severe Weather Texas (Houston & Dallas etc ...) posted by Hải Âu on May 29, 2024 at 12:01:21:

Hôm qua mưa to và gió mạnh qua khu nhà CP ở và có hail nhưng rất nhỏ nên không sao. Nhà vẫn c̣n điện! Chiều mai lại có thunderstorms !


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)