Re: =====>CNTX - Sáng nay Em tiNA đang vào ICU thật như tiên đoán huh


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Z (172..52.34) on May 29, 2024 at 15:33:51:

In Reply to: Re: =====>CNTX - Sáng nay Em tiNA đang vào ICU thật như tiên đoán huh posted by Thêm on May 29, 2024 at 13:05:45:

Tôi muốn “an tàn xa lộ” cho nên bán xong, mua xong. ===>. Không lo nghĩ cho ngày mai hay thứ sáu chị cho “mịt”. (== mệt)

GL2 Y ang All


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)