Bi ht tặng bc Gọn ...Niệm Khc Cuối (tiễn em TZA)


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Z (172..52.34) on May 29, 2024 at 16:03:39:


-------------------------
Rồi mai đy ai đưa TiZA đi đến cuối cuộc đời
D cho em, em đang tm x, x nt tim ti
D c ước, c ước ngn lời, c trch một đời
Cũng đ muộn rồi
TiZA ơi! D sao đi nữa xin vẫn XA em.
-------------------------
hihihi Chc bc may may mắn ngy mai vo+'i TZA, Ztui th chỉ xin "chẩu lẹ"

Chỉ l joking cho vui thi!


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)