Vu Vơ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..158.218) on May 29, 2024 at 21:49:00:

Lúc đầu là một vị chân tu khổ hạnh
Bây giờ trở thành một đoàn người đi diễn hành
Ngang qua từng phố thị
Lắm người đón , tiễn đưa. ….
Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)