2 ... HA :::: settlement date ??????


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Phệ (172..52.34) on May 30, 2024 at 07:14:24:

Dường như có sự thay đổi trong chuyện "settlement date" trong account, right??
Mấy tua^`n trước Z phải chờ 2 ngày sau khi bán th́ mới co' settled moneys in account.
Hôm nay thấy th́ chỉ ca^`n MỘT NGA`Y mà thôi!!!
Z bán TZA, và mua ngay TNA hôm qua mà hôm nay đă là settlement date..

Quá đă ! Very happy!


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)