Re: Bạn nghĩ thế nào về lời giảng nầy ?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Cư sĩ hỏi bác tinh xem (136..12.9) on May 30, 2024 at 10:20:30:

In Reply to: Bạn nghĩ thế nào về lời giảng nầy ? posted by KT on May 30, 2024 at 09:34:56:

c̣n tôi th́ c̣n rất nhiều việc để làm thay v́ nghe phây búc

HAHAHAHAHA
Bác mà về VN th́ ra đường chào đón sư MT hay là sao ta ???


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)