Re: 2 HA


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Lz (207..61.10) on May 30, 2024 at 12:49:33:

In Reply to: 2 HA posted by KT on May 30, 2024 at 12:35:36:

Min thua tới nơi rồi c̣n chấp ǵ nữa

Bác tính cho trận tới đi, Dallas vs Boston, ai hơn?

B́nh thường th́ Boston hơn, nhưng mấy năm nay Western Conference champ is so strong. Năm ngoái có Jokic làm European gánh team, năm nay chắc sẽ lại có European gánh team là Doncic. Tôi nghĩ 60/40 là Dallas/Boston.


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)