Re: 2 HA …. Only


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Z (172..52.34) on May 30, 2024 at 17:18:52:

In Reply to: Re: 2 HA …. Only posted by Hải Âu + on May 30, 2024 at 17:01:40:

Cả trưa hôm nay Z ở clinic nên không có giờ vào TTCK nên missed mua / bán ....
Sẽ nhớ lời dặn 4% này của HA và áp dụng khi có dịp trong tương lai

Cám ơn nhiều!


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)