Re: Một Việt Kiều theo Sư MT


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by HAHAHAHA (136..12.9) on May 31, 2024 at 08:19:21:

In Reply to: Một Việt Kiều theo Sư MT posted by KT on May 31, 2024 at 07:59:35:


chỉ c những ai:
1) Chơi bạo lấy tiếng ngu
2) Ngộ ra ci chết trong khi hnh Đạo l khởi đầu của "hồi đầu thị ngạn" th trong mắt kẻ m đ l ngu dại nhưng đương sự mới thấy đu8ợc nẻo về của mnh

Bc nn ở lại Mỹ cho chắc c nh

HAHAHAHA


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)