Re: Bác Không Thạch chỉ xin làm


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (173..78.232) on May 31, 2024 at 17:53:53:

In Reply to: Bác Không Thạch chỉ xin làm posted by nhân chứng on May 31, 2024 at 11:48:24:

Hihihihihi, anh lại suy bụng ta ra bụng người nữa rồi, tôi KT 1 là một, 2 là hai,
Anh thấy đó vn hay phô trương như Tommy Vũ, như bà Thanh Hải Thiền Sư, và nhiều người khác nữa, lúc đầu họ làm cho dư luận “ồn ào “ Rồi rrốt cuộc điều là giả tạo, tôi không nG phê phán ǵ Sư MT cả, nhưng tôi cần thời gian chứng minh, v́ nói cho cùng Sư MT nằm trong nước cs, mà bất cứ cái ǵ của cs th́ nên cẩn thận, chỉ vậy thôi


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)