Vu Vơ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (173..78.232) on June 01, 2024 at 09:11:18:

“Phước ai người đó hưởng, nghiệp ai người đó trả, nếu ḿnh không xứng đáng th́ Phước Lộc đâu mà cầu mà xin “


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)