Xin cho biết nên mua 1 stock trước hay sau khi split?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Z ???????? (172..52.34) on June 01, 2024 at 18:21:17:

Thí dụ như : Nvidia Just Announced a 10-for-1 Stock Split in June.

Các bạn NẾU mua Nvidia th́ nên mua trước hay sau khi nó "split và cho biết lư do

Thanks


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)