Có khi ….


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..19.120) on June 02, 2024 at 12:45:32:

Có khi tôi ngồi hàng giờ để chờ người đến đây chơi, nhưng tôi chỉ nhận lấy sự im lặng của rooom thôi …


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)