Re: Nếu C Ai Hỏi ???


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on June 02, 2024 at 13:59:20:

In Reply to: Re: Nếu C Ai Hỏi ??? posted by KT on June 02, 2024 at 13:51:10:

Xt xa ci g m xt xa ? lo b trắng răng x lợi nữa Ph & bo khng!
Hiểu th để cho sư bnh yn, đừng xi dại sư ph hạnh đầu đ nhen bc!Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)