Gọn


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by khuyên ăn chay (136..12.9) on June 02, 2024 at 14:54:33:

bắt đầu gọn vào VS đă khuyên ăn chay, nhưng chẳng áp phê ǵ cả mà c̣n có những hiện tượng áp phê ngược!
Mong sao dân lướt mạng VS nghe theo sư MT, cơ hội ăn chay là đây!

<3


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)