Lời buồn thánh


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by HAHAHAHA (136..12.9) on June 02, 2024 at 18:02:46:

Thánh Chiêm khoe đă ăn chay
đă là bậc nhất nơi đây đó mà
ngày rầm thánh ăn chay nha

HAHAHAHA


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)