2 KT & PoP


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Hải Âu (73..178.6) on June 02, 2024 at 19:03:14:

Ăn ngon là 1 trong 4 cái khoái
Nhưng v́ sợ bệnh nên phải diet th́ không có món ǵ ngon
Vậy có tiền mà không được hưởng củng chán
:))


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)