Re: Khuôn mặt đáng được kính nể


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on June 03, 2024 at 09:18:11:

In Reply to: Re: Khuôn mặt đáng được kính nể posted by Z? on June 03, 2024 at 08:38:24:

Gọn cũng muốn kư sỉ Không Thạch cho biết vị này có ǵ mà kư sỉ tung hô ở điểm nào ?
Đang đợi nghe kư sỉ chỉ điểm ra tướng tốt và vẻ đẹp of tượng!
E là kư sỉ lại vu vơ nữa rồi!!!


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)