Re: Khuôn mặt đáng được kính nể


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Z (172..54.208) on June 03, 2024 at 09:34:12:

In Reply to: Re: Khuôn mặt đáng được kính nể posted by Gọn ?? on June 03, 2024 at 09:20:39:

Bạn tt không nói ǵ vă không có update sóng của nó

Nhưng Z nghĩ là tna đang đi lên theo sóng #3 (có hôm nay nó đi theo sóng cháu (?] 2 xuống và sóng cháu 3 sẽ đưa nó > 40 soon


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)