Đang yên đang lành đợi ẻm rớt


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by FOMO dzớt ẻm hơi sớm (136..12.9) on June 03, 2024 at 10:11:14:

load up giá 37.55
giá lao xuống mức setup sáng nay

Bây giờ lo FOMC trong tuần này mà FED chơi giữ rate y chang là ẻm đổ đèo mà ḿnh cầm đèo lao trước ô tô!

HAHAHAHA
thôi kệ đi


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)