Re: Đang yên đang lành


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on June 03, 2024 at 10:50:55:

In Reply to: Re: Đang yên đang lành posted by KT on June 03, 2024 at 10:44:04:

Seriously,

Bác nên mua vé về ngay VN, bắt tay làm việc với cs để bắt sư đi đôi boot cao đến gối để ngăn ngừa rắn độc!
Bác cũng nên tuyển chọn bác bờm về làm vệ sĩ cho sư để ngăn chặn thú dữ

Ngoài ra, bác mua nhiều kem đánh răng và bàn chải to đùng để c̣n chải răng cho ḅ sau khi chúng gặm cỏ xong
Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)