Phong Tro


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..158.218) on June 03, 2024 at 11:03:33:

Phong tro m nồi cơm điện v mặc vải v đi khất thực đ qua, khng biết họ cn bắt chước niềng 2 ci răng dưới thục v trong khng đy nữa, ti lo qu Sighhhhhh


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)