Nếu Tôi Mà Gian Ác Như Họ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..158.218) on June 03, 2024 at 11:21:42:

Tôi sẽ cho bs khám tổng quát Sư, khám Coi t́nh trạng sức khoẻ Sư như thế nào, ăn ngủ được không, đường sinh lư thế nào, có hay bị depression không, có buồn nhiều không, có lo lắng chuyện ǵ không, rồi sau khi xem report tôi sẽ thông Báo toàn thế giới biết rằng, đây là vị Bồ tát


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)