Re: Bc TLN


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (98..168.131) on June 03, 2024 at 14:03:03:

In Reply to: Re: Bc TLN posted by tinh on June 03, 2024 at 13:52:26:

bữa có ba ax với em trai ax tới víng. Ba ax trng khoẻ và tươi hơn lúc ở nhà mình. V nursing home śng sẽ lu hơn.
So far, ng chỉ có tới víng 1 sui gia là ba t, vì ng có vẻ thn với ba t hơn với các sui gia khác.
t có tới chào ng ở nhà quàn, sau ḿy năm trời khg gặp mặt, vì t tránh gặp ng

còn em ch̀ng thì nó nghinh t , ḳ nó, ba vợ nó cũng mới ḿt ở CO h̀i tháng 1, mà nó và 2 đứa con cũng khg qua đám tang, chỉ có vợ v̀ dự đám

Năm nay nhìu ng ḿt, má vợ Obama cũng mới ḿt


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)