Re: Torn between two lovers


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Lz (207..61.10) on June 03, 2024 at 14:32:59:

In Reply to: Torn between two lovers posted by KT on June 03, 2024 at 14:26:21:

Dough Zone là cái ǵ bác? Có món ǵ tên là Dough Zone?

C̣n bác nói Japanese Noodles nghe không rơ, chứ bác nói Japanese Ramen th́ ăn cũng ngon mà :)


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)