Re: Bác TLN


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by DG (67..177.2) on June 03, 2024 at 17:38:54:

In Reply to: Re: Bác TLN posted by Hải Âu ? on June 03, 2024 at 17:32:48:

giờ này mồ côi cái ǵ nữa .. già hết rồi, ráng enjoy each day when you could, tập thể dục, sống vui vẻ ....

hôm thứ 7 DG đi wedding gặp cousins, anh chị em, họ hàng, vui ơi là vui ... ai cũng nói với hắn: DG vô tư (không biết họ nói in good way or bad way) ... thôi kệ, DG sống vô tư cho khoẻ, c̣n chuyện khác có hắn lo ... hắn nói DG khờ, 1 cô em họ nói: she is not, she khôn mới lấy anh, anh lo hết nên she không lo


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)