Re: Bác TLN


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by DG (67..177.2) on June 03, 2024 at 21:36:39:

In Reply to: Re: Bác TLN posted by tinh on June 03, 2024 at 17:41:42:

chích ngừa covid sau này nghe nói nhiều chịu chứng này nọ ... bạn mỹ hắn bị tim này nọ phải nhập viện, nó hỏi có phải do chích ngừa covid hay không ... doctor khong dám trả lời, chỉ nói ḷng ṿng mà khong biết tại sao ...

tui và nhóc chích 3 mũi, hắn chích 2 mũi , có ng` chích 5-6 mũi covid


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)