Re: Tu


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on June 04, 2024 at 08:42:46:

In Reply to: Tu posted by KT on June 03, 2024 at 19:05:50:


Bây giờ nhờ sư MT mà bác lại cho rằng bác thật sự hiểu thế nào là Tu!
Không lẽ bác đă buông phí 67 niên, bác có thể ngỡ tu là thế này, thế khác ??

Cũng cầu mong sao bác thật sự hiểu nhe <3


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)