Re: 2 ch Z Phệ & em tiNA cũa ch


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Hải u + (73..178.6) on June 04, 2024 at 09:22:35:

In Reply to: Re: 2 ch Z Phệ & em tiNA cũa ch posted by Hải u on June 04, 2024 at 07:43:54:

Cho CM bụp ... HA chưa bao giờ thua khi ruớc em tiNA ln tu
Chỉ l bao nhiu ci mền thi ch :))


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)