Sng chắt đi ngầu qu!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by bc Z (136..12.9) on June 04, 2024 at 09:33:21:

g m đổ đo ci o thấp dưới 36.6 lun rồi!

Tối nay ta lại đắp mền
chm chăn giữa Hạ nng đin ci đầu

HAHAHAHA
Chn cho chu chắt thời ny chịu ảnh hưởng bởi employment number!
Gọn cn sợ Fed quyết định giảm rate l đổ đo đại hạ gi lun!!


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)