Re: Set Priority Straight


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Lz (207..61.10) on June 04, 2024 at 10:46:41:

In Reply to: Set Priority Straight posted by KT on June 04, 2024 at 08:25:11:

Nếu thầy mang giày th́ nên khuyên thầy đừng mang

Đây thầy đă đi chân đất rồi lại bắt thầy mang giày? :)

Mà mang giày để làm ǵ bác? Ngày xưa đức Phật đi chân đất cũng sống tới 80 tuổi, ngộ ra bao nhiêu điều

Chứ giả sử ngày xưa Phật cứ ở lại trong cung, sáng đi niềng răng, chiều mang Nike Air đi đánh bóng th́ có khi ngày nay đă không có đạo Phật cho tôi với bác đi theo :)

Bác rảnh th́ mua giày hay niềng răng cho mấy người homeless ở VN có khi c̣n phước lớn, chứ thầy MT th́ để thầy tự đi tu đi bác. Càng nhiều người để tâm chú ư rồi đi theo thầy càng khó tu


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)