Re: ===>CNTX -


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by :) (99..201.63) on June 04, 2024 at 11:41:26:

In Reply to: Re: ===>CNTX - posted by Hải Âu on June 04, 2024 at 11:17:29:

:) có feeling như CNTX , Em ra vào ..không biết Em cóđi vào tới Oversold 30 không ,,hay lên xuống 1 tuần nữa ..nhưng khi Em vào tới khoảng 40, :) sẽ vô theo Em ..., my strategy not daily trading but monthyly trading , ăn khoảng gi+a 40 to 60, mỗi tháng, ăn ít no giai ..c̣n daily trading phải theo Sóng EW mỗI ngày ..Sóng con, sóng cháu ..mệt ..để giờ đi tưới ngắm hoa và tập đánh đàn guitar :)


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)