Re: Corona Del Mar


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Hải Âu (73..178.6) on June 04, 2024 at 14:33:40:

In Reply to: Re: Corona Del Mar posted by :) on June 04, 2024 at 14:20:03:

KT c̣n chơi cá độ sport games và đi đánh bài ở casino
P không dể ǵ cho HA đụng vào mấy thứ này :))


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)