Căn bản nên biết


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on June 05, 2024 at 10:11:21:

Đa số con người ta chưa nghiên cứu về Phật giáo th́ họ hay có những cá nhầm lẫn từ sơ đến trọng!
Sơ:
Thí dụ:

Bà con hay nhầm lẫn giữa 2 vị Dalai Lama và Bồ Đề Đạt Ma tuy rằng hai vị hiện thân tại quả cầu này trong một thời gian cách xa cả ngàn năm
Dalai Lama: July 6, 1935
Bồ Đề Đạt ma: Bodhidharma

Wikipedia
https://en.wikipedia.org › wiki › Bodhidharma
bodhidharma from en.wikipedia.org
Bodhidharma was a semi-legendary Buddhist monk who lived during the 5th or 6th century CE. He is traditionally credited as the transmitter of Chan Buddhism ...
----
Trọng:
Phật dạy có 84000 pháp môn cho chúng ta chọn để mà tu theo,
13 hạnh Đầu Đà có ghi chép trong kinh Nikaya, c̣n việc tụng kinh cho đám tang là một pháp sự nhỏ nhoi chứ không phải là 1 pháp môn nhưng Phật tử hay nhầm lẫn cho rằng tu theo hạnh Đầu Đà là "The only one pháp môn, ngoài ra đều là sai ráo trọi"

Xin Phật tử chịu khó nghiên cứu trước khi phán như đanh đóng cột nhé (especially cư sĩ KT)


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)