Từ Ngày…..


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..19.120) on June 05, 2024 at 10:28:12:

…..Thầy MT xuất hiện đến bây giờ đă thay đổi tôi rất nhiều về chữ Tu, tôi cảm thấy Thầy là bật chân tu
Cám ơn đă lắng nghe


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)