Re: to ..... Gọn only.. Fibonacii sequence


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on June 05, 2024 at 10:51:21:

In Reply to: Re: to ..... Gọn only.. Fibonacii sequence posted by Z on June 05, 2024 at 10:38:51:

Gọn vẫn c̣n lười học, dạo này chỉ nghiên cứu Phật học và thực hành say mê trong thiền mà thôi!
Bác học CHART rồi chỉ lại cho gọn nhé

Thanks bác


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)