Re: to ..... Gọn only.. Fibonacii sequence


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by CP? .... tâm tịnh (172..52.34) on June 05, 2024 at 11:27:42:

In Reply to: Re: to ..... Gọn only.. Fibonacii sequence posted by tâm tịnh on June 05, 2024 at 09:24:06:

Trong cái list các stocks,
1. CP t́m hoài mà không thấy TNA, làm sao add thêm symbol ?
....CP đang mở SPY và đang đi dạo trong Trading View.
2. Indicatrs có gân 1 list dài về Fibonacii, CP phải vào Fibo nào cần thiết nhất ?
3. Sau đó làm sao mở EW trong chart của TDview?


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)