2 Hôm Nay


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..19.120) on June 05, 2024 at 11:53:20:

….. Tôi nghĩ ở nhà, tôi sưu tầm nhiều về Thầy MT, càng t́m hiểu tôi càng hứng thú, làm như tôi không có đủ Thầy NT vậy …..


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)