Re: to .... HA, Gọn và :) ........... TiNA lên 4.5%


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by :) (99..201.63) on June 05, 2024 at 15:45:34:

In Reply to: to .... HA, Gọn và :) ........... TiNA lên 4.5% posted by Z :-)) on June 05, 2024 at 14:14:03:

hihi,..Congrats, DCZ. :) VẫN c̣n room cho Em tiNA mạc áo xanh ngày mai ... hay Em lên xuông..:) tiên đoán tháng 6 sẽ volatile nhiều ..v́ càng gần đến nga`t bầu cử TT...RSI của Em TiNA le6n lại khoảng 50.39 ...vẫn c̣n room cho Em tiNA đi xa khỏi ICU :) j/k just table a little bit cho vui :)


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)